Historie sboru

 

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1892 židenickými občany z iniciativy a za spolupráce obecního výboru, především starosty obce Josefa Potácela a radního Josefa Blahonovského. Finance na vybavení sboru darovali žideničtí občané (jako základ přispěl majitel vápenky v Juliánově Bohumil Zelníček). Hasiči dostali od obce starou ruční stříkačku systému Smejkal, do které se musela voda nalévat. První starosta sboru Jan Zapletal. Za více než stoleté trvání sboru prošli jeho řadami stovky obětavých židenických mužů i žen. Sbor byl založen 8. 9. 1892. Zakládající člen a pozdější starosta sboru byl František Švábenský, stál v jeho řadách 45 let.

Z bojišť 1. světové války 1914-1918 se nevrátilo 18 židenických hasičů: František Krčmář, Antonín Trkan st., František Dohnal, Augustin Sýkora, Cyril Konečný, Josef Nečas, František Jezerský, Jan Wiesman, Karel Vízdal, Julius Hoffman, Evžen Porubka, Emanuel Kozdera, František Kočara, Emanuel Sýkora, Karel Dohnal, Augustin Uher, František Čech a Rudofl Hoheisel. Kromě neustálého výcviku v ovládání nové hasičské techniky se při Sboru za pomoci lékařů na půdě Čs. Červeného kříže v roce 1924 utvořila vzorná samaritánská organizace. Jen v letech 1924-1934 absolvovalo samaritánské kurzy a zkoušky 84 hasičů, kteří dostali průkaz způsobilosti k poskytování první pomoci. Tu také poskytly v tisících případech za první čs. republiky, za okupace a zejména při válečných událostech r. 1944-1945.

V roce 1944 Němci začlenili hasiče do protileteckých operací. V témže roce zasahoval sbor u 25 požárů a nehod hlavně po bombardování Brna a poskytl první zdravotnickou péči ve 112 případech. Také v roce 1945 se podílel na likvidaci 14-ti požárů v Židenicích a 17-ti požárů ve městě.

Po osvobození se žideničtí hasiči podíleli na odklízení trosek, na kompletaci a opravách své výzbroje a výstroje, provedli nábor nových členů, obnovili sborovou hasičskou školu aj. 6.října 1946 se konalo na Karáskově nám. Veřejné požární cvičení sedmi sborů za velké účasti obyvatelstva. Zúčastnily se hasičské sbory z Králova Pole, Biochemy Brno, Obřan, Modřic, N. Lískovce, Komárova a Židenic. V roce 1946 se žideničtí hasiči podíleli na likvidaci 11- ti požárů, 25-ti nehod, 18x čerpali vodu ze zatopených sklepů a bytů.

V roce 1948 měl Sbor 39 činných, 267 přispívajících a 8 čestných členů a 14 dorostenců. Vedení sboru rozhodlo nezřizovat „akční výbor“ podle výzvy KSČ, ale věnovat se hasičským a samaritánským úkolům, ne politice.

V roce 1952 se konaly oslavy 60. výročí založení Sboru, kdy byla uspořádána přehlídka požární techniky jízdou přes Židenice, ukázkové cvičení na Sokolském hřišti a výstava ve škole na Balbínově ulici.

V roce 1953 bylo provedeno školení „domovních požárních hlídek“ bylo jich tehdy 3021. Sbor dobrovolných hasičů byl přejmenován na Československý svaz požární ochrany (ČSPO) a začleněn do Národní fronty.

V padesátých letech byla provedena přístavba hasičské zbrojnice, provedeny prohlídky obytných domů z hlediska protipožární ochrany, řada cvičení, přednášek, pracovních brigád, výjezdů k požárům apod…

V roce 1957 měl Sbor 146 členů, z toho 35 žen a 20 dorostenců, z toho 41 činných. V témže roce bylo prohlédnuto 1624 obytných domů z hlediska protipožární ochrany, 14 výjezdů k požárům, v 38 případech byla čerpána voda ze sklepů a bytů.

Podobnou činnost vykazoval židenický Sbor i v dalších letech až do současnosti.

Ke stému výročí založení byla uspořádána pouze výroční valná hromada 30. 1. 1993. Sbor měl tehdy 28 členů vesměs mužů, jeho starosta byl a stále je Ing. Jaroslav Bohanes a velitelem zásahové jednotky pan Karel Vašek. Ve výzbroji byly dvě zásahová vozidla Tatra 148 CAS 32 a Avia 30 DA pro přepravu osob a materiálu a jeden kompresor WAP.

Na údržbě techniky a hasičské zbrojnice na Kosmákové ul. 47 odpracovali v roce 1992 členové sboru 328 hodin. Výroční zpráva poukazovala na současný všeobecný pokles dodržování předpisů požární ochrany a bezpečnosti v obytných domech převážně v objektech nových podnikatelských firem v naší městské části.

HS Brno-Židenice byl a je začleněn do plošného pokrytí a poplachového plánu HZS JMK jako jednotka kategorie JPO III a plní z toho vyplývající povinnosti.

V posledních desetiletích žideničtí hasiči postupně zmizeli z očí veřejnosti. Až v roce 1997 se při velké povodni na Moravě lidé dozvěděli o jejich účinném zásahu proti nebezpečí povodně v Židenicích v prostoru lávky přes Svitavu mezi ulicemi Pastorkovou-Tkalcovskou.

V současné době je povědomost o sboru v okolí i z Brna velká.Jednotka vyjíždí rok od roku k více událostem, ať to jsou požáry popelnic, domů, ale i technické zásahy. Zúčastňuje se pravidelně stáží u profesionálních hasičů na stanicích, kde prohlubují své znalosti a zkušenosti, které pak používá u zásahů. Probíhá pravidelná odborná příprava jednotky(dýchací přístroje, motorové pily, konference, požární taktická cvičení apod.).Sbor nevykonává pouze zásahovou činnost, ale také činnost výchovně preventivní a to především se zaměřením na děti a také vypomáhá s organizací na soutěžích v hasičském sportu. V současné době má k dispozici 2 výjezdová vozidla cisternovou automobilovou stříkačku MAN CAS 24 na hašení požárů,na technické zásahy a převoz hasičů dopravní automobil Nissan Atleon DA-8.

Login

Prezdivka

Heslo
 
 

Důležitá telefonní čísla:


112 - Evropské číslo tísňového volání
150 - Hasičský záchranný sbor ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
156 - Městská policie
158 - Policie české republiky

Kontakt:


SDH Brno Židenice
Kosmákova 47,
Brno, 615 00

sdhzidenice@gmail.com
    Poslední aktualizace 10.12.2019 by starburst